จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง จงอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มาพอสังเขป

2. ระบุขั้นตอนของวิธีการดำเนินการของตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้

2.1 ราตรีช่วยสอนการบ้านการบวก-ลบเลขให้น้องบ่อยๆ
2.2 ราตรีขอพบอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อขอคำแนะนำการทำโครงงานพัฒนาโปรแกรมการสอนบวก-ลบเลข
2.3 ราตรีพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลข ด้วยวิชวล เบสิก
2.4 ราตรีเรียนและเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล เบสิก
2.5 ราตรีจัดทำรายงานโครงงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน
2.6 ราตรีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อน ๆ ฟัง
2.7 ราตรีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว
2.8 ราตรีจัดข้อเสนอโครงงาน เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาโครงงาน

3.ให้นักเรียนเสนอหัวข้อเรื่องที่สนใจจะทำโครงงาน มา 1 หัวข้อ และบอกแนวความคิดหรือที่มา วัตถุประสงค์ และหลักการและทฤษฎี ของโครงงานนั้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำโครงงานนั้น ให้สำเร็จตรงตามความต้องการได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารและแหล่งข้อมูล ต่างๆ

1.1 ชื่อโครงงาน………………………………………………………………………………………………….
1.2 อาจารย์ที่ปรึกษา …………………………………………………………………………………………….
1.3 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ (บอกที่มา ความสำคัญของปัญหา ที่นำมาสู่ความสนใจทำโครงงานนี้)
1.4 วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………
1.5 หลักการและทฤษฎี (ในการทำโครงงานนี้ ต้องศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง)
………………………………………………………………………………………………………………….
1.6 แหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้า (ในการทำโครงงานนี้ จะหาแหล่งข้อมูลตามข้อ 1.5 ได้จากที่ไหน ระบุให้ชัดเจน)
………………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements