ข้อที่ 1 ความหมายและคุณค่าของโครงงาน
1. จงบอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนคิดว่าการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ จะได้ประโยชน์อย่างไร ให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อๆ
3. กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง
4. “การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้ง การสื่อสารระหว่างกัน” นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยคนี้อย่างไร
5. นักเรียนใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้าง ในการเลือกทำโครงงาน จงเขียนเป็นข้อ ๆ เรียงตามลำดับ ความสำคัญ

ข้อที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่ชื่อโครงงาน กับประเภทโครงงาน ที่สอดคล้องกัน
ประเภทโครงงาน
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
3. โครงงานจำลองทฤษฎี
4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน
5. โครงงานพัฒนาเกม

ประเภทโครงงาน ชื่อโครงงาน
…………. 1.1 ซอฟต์แวร์ช่วยในการพิมพ์งาน
…………. 1.2 แบบจำลองทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรื่องการไหลของของเหลว
…………. 1.3 เกมทายคำศัพท์
…………. 1.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น
…………. 1.5 ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุแบบสามมิติ
…………. 1.6 ซอฟต์แวร์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
…………. 1.7 ซอฟต์แวร์สร้างรูปแบบตัวอักษรไทยแบบใหม่
…………. 1.8 เกมทดสอบปัญญา
…………. 1.9 การสร้างแบบจำลองการทดลอง ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องแรงดัน
…………. 1.10 โปรแกรมบทเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล

ข้อที่ 3 ให้นักเรียนทดลองตั้งชื่อเรื่องที่อยากจะทำโครงงาน มาประมาณ 2-3 เรื่อง พร้อมทั้งบอกประเภทของโครงงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานเรื่องนั้น โดยมีรูปแบบให้ดังนี้

ความรู้พื้นฐาน……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อโครงงานที่1 …………………………………………………………………………………………………………………..
ประเภทโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อโครงงานที่2 …………………………………………………………………………………………………………………..
ประเภทโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อโครงงานที่3 …………………………………………………………………………………………………………………..
ประเภทโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements